คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ – ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง…มัทธิว 19:26

สร้างสาวกของพระเยซูคริสต์

Posted by PORNTHEP VIRIYAPARK in บทเทศนา

วันที่: 18 กันยายน 2554
ผู้เทศนา: อ.วิรัช เศรษฐโสภณกุล
หัวข้อ: สร้างสาวกของพระเยซูคริสต์
พระธรรม: 2 ทธ 2:1-7 และ 14-16

สาวกที่ดีของพระเยซูต้องมี 4 ประการนี้

  1. มีชีวิตที่มีวินัย เชื่อฟังผู้นำแบบทหาร ข้อสำคัญ คือ ต้องเฝ้าเดี่ยวเพื่อฝึกฝนฝ่ายจิตวิญญาณอย่างจริงจัง เชื่อฟังและปฏิบัติตามพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี
  2. มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ รักษากติกาแบบนักกีฬา และมีเป้าหมายชีวิตเพื่อชัยชนะ มธ 5:48
  3. มีความอดทนทำงานหนักเหมือนชาวนา 1 ปต 2:21
  4. มีชีวิตที่มีพระวจนะของพระเจ้า และสำแดงออกในการดำเนินชีวิตอย่างชัดเจน 2 ทธ 2: 15-16,  1 ทธ 4:16, 2 ทธ 3:16-17

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.